סדר תוצאות לפי: מחיר עולה / מחיר יורד / כמות תגובות גבוהה / כמות תגובות נמוכה / דירוג גבוה / דירוג נמוך

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server error '80040e14'

ORDER BY items must appear in the select list if SELECT DISTINCT is specified.

/global/db_dal_fanc.asp, line 72